Nazarbayev University Community
COVID-19 Solidarity Initiative
Fundraising to combat COVID-19 in Kazakhstan
Қазақстандағы COVID-19-бен күресу үшін қаражат жинау
Сбор средств по борьбе с COVID-19 в Казахстане
Our objective
Мақсатымыз
Наша цель
To contribute to the country's efforts to deal with COVID-19 by supporting the frontline workers, i.e. doctors, nurses, cleaners, etc.

COVID-19-бен күресуде алдыңғы қатардағы жұмысшыларды, яғни дәрігерлерді, медбикелерді, техникалық қызметкерлерді және т.б. қолдау арқылы өз үлесімізді қосу.

Внести свой вклад по борьбе с COVID-19 для страны, оказав поддержку работникам на передовой, то есть врачам, медсестрам, техперсоналу и т.д.
PPE
ЖҚҚ
СИЗы
We want to increase the personal protective equipment of frontline workers fighting COVID-19

Біз COVID-19-бен күресушілердің жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыздықтарын арттырғымыз келеді

Мы хотим повысить обеспеченность средствами индивидуальной защиты борцов с COVID-19
Food
Тамақтану
Питание
We want to deliver food packages to frontline workers fighting COVID-19

Біз COVID-19-бен күресушілерді тамақпен қамтамасыз еткіміз келеді

Мы хотим обеспечить борцов с COVID-19 питанием
To help families
Отбасыларға көмек
Помощь семьям
We want to help families of workers fighting COVID-19, that are in difficult situations

Біз қиын жағдайға тап болған COVID-19-бен күресушілердің отбасыларына көмектескіміз келеді

Мы хотим помочь семьям борцов с COVID-19, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Other forms of support
Басқа да көмек
Другие формы помощи
And other forms of support which can be requested by the beneficiaries of the Initiative

Бастаманы алушылар сұрауы мүмкін басқа қолдау түрлері

И другие формы поддержки, которые могут быть запрошены получателями инициативы
Let's help the COVID-19 fighters at the frontline!

Алдыңғы қатардағы COVID-19-бен күресушілерге көмектесейік!

Давайте поможем борцам с COVID-19 на передовой!

Organization of the Solidarity Initiative
Ынтымақтастық бастамасы жұмысының құрылымы
Структура работы Инициативы солидарности
Executive Committee (Allocation Committee)
Атқару комитеті (Үлестірім комитеті)
Исполнительный комитет (Комитет по распределению)
Consists of five members (in alphabetical order)
Бес мүшеден тұрады (алфавит бойынша):
Состоит из пяти членов (в алфавитном порядке):

- Assel Aimusheva (Graduate School of Business Alumni Association)
- Lynne Parmenter (Graduate School of Education)
- Massimo Pignatelli (NU Medicine)
- Marat Tavassov (NU Health, Safety and Environment)
- Tim Wawn (Rotary Club)

This Group will take all decisions with respect to destination (beneficiary), form of grant (i.e. in kind, material, etc,), and amounts. The NU System will stand ready to support the EC's decisions (e.g. procurement etc.), and so will the GSB Alumni Association.

Бұл топ тағайындалатын жаққа (алушыға), қолдау формасына (мысалы, түрі, материалы және т.б.) қатысты барлық шешімдерді қабылдайды. НУжүйесі және НУ ЖБМ Түлектері ассоциациясы АК шешімдерін (мысалы, сатып алу туралы және т.б.) қолдауға дайын болады.

Эта группа будет принимать все решения в отношении назначения (получателя), формы поддержки (т.е. вид, материалы и т.д.) и объемов помощи. Система NU будет готова поддержать решения ИК (например, о закупках и т.д.), как и Ассоциация выпускников ВШБ НУ.
Treasurer
Қазынашы
Казначей
The Treasurer will record all the funds flows, destination and usages.

Қазынашы қаражаттың барлық ағындарын, тағайындалуы мен пайдаланылуын жазып отырады.

Казначей будет записывать все потоки средств, назначения и использования.
Oversight Committee
Қадағалау комитеті
Комитет по надзору
A three (3) person committee will be elected by the first 25 donors/contributors to the COVID-19 Solidarity Account. The committee will receive a monthly report on behalf of the contributors.

Үш (3) адамнан тұратын комитет COVID-19 Ынтымақтастық есебіне алғашқы 25 донор / салымшы болған адамдармен сайланады. Комитет салымшылар атынан ай сайын есеп алады.

Комитет из трех (3) человек будет избран первыми 25 донорами / вкладчиками на Счет солидарности COVID-19. Комитет будет получать ежемесячный отчет от имени вкладчиков.
As is the case with charities, your contributions are voluntary, non-refundable and irrevocable. Importantly, full anonymity of name and amounts will be guaranteed; 100% of the contributions will be passed through and solely spent on the purposes and activities of the "COVID-19 Solidarity Initiative", as there will be no administrative fees.

Қайырымдылық қорларындағыдай, сіздің жарналарыңыз ерікті, өтелмейтін және қайтарылмайтын болып саналады. Сіздің атыңыз бен соманың толық жасырын болуына кепілдік берілетіндігін ескерген жөн; Жарналардың 100% толығымен COVID-19 Ынтымақтастық бастамасының мақсаттары мен қызметіне жұмсалады, өйткені әкімшілік төлемдер алынбайды.

Как и в случае с благотворительными организациями, ваши взносы являются добровольными, невозмещаемыми и безвозвратными. Важно отметить, что будет гарантирована полная анонимность вашего имени и сумм; 100% взносов будут переданы и целиком потрачены на цели и деятельность «Инициативы солидарности COVID-19», поскольку административные сборы не взимаются.

Each of your contribution is valuable
Сіздің қосқан әрбір үлесіңіз құнды
Каждый ваш взнос имеет ценность

Bank details:
Реквизиттер:
Реквизиты:
Некоммерческая организация Alumni of Nazarbayev University Graduate School of Business Non-Profit Organisation

Банк получатель: АО «Kaspi Bank»
БИК: CASPKZKA
БИН/ИИН: 191140900078
Номер счета KZT: KZ77722S000003941603
Адрес: Нур-Султан, МӘҢГІЛІК ЕЛ, дом 55/17, офис 145
КБе: 18
Кнп 119

Payments via kaspi.kz app
Kaspi.kz қосымшасы арқылы төлем жасау
Оплата через приложение kaspi.kz
-1-
Find Alumni NU GSB in the Payments
Төлемдерде Alumni NU GSB табу
Найти в Платежах Alumni NU GSB
-2-
Choose the Initiative in the Branch section
Филиал ретінде бастаманы таңдау
Выбрать в подразделе Филиал инициативу
-3-
Write your name and make a payment
Аты-жөніңізді жазып, төлемді өткізіңіз
Напишите ваше ФИО и проведите оплату
Transferring funds, you agree to the public offer

Қаражат аудару арқылы сіз жария офертамен келісесіз

Перечисляя денежные средства, вы соглашаетесь с публичной офертой
Made on
Tilda